Kajakklubben Esrum Sø

Ordinær Generalforsamling i Kajakklubben Esrum Sø

Søndag d. 17. marts 2024 kl. 14:00 i klubbens lokaler.

Dagsorden er:

1. Valg af dirigent

2. Formanden aflægger beretning

3. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse
Vil du se regnskabet inden mødet, kan du finde det her:
https://www.kkes.dk/GF/AarsregnskabUnderskrevet-2023.pdf

4. Indkomne forslag, herunder fastsættelse af kontingent
Forslag:
Bestyrelsen foreslår vedtægtsændring i ”§10. Bestyrelsen”
§ 10. Bestyrelsen.
Bestyrelsen har følgende sammensætning: Formand, næstformand samt 5 bestyrelsesmedlemmer.
Valgperioden er 2 år.
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal, de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal. Endvidere vælges på generalforsamlingen 1 bestyrelsessuppleant for 1 år af gangen.
Ovenstående afsnit (med kursiv) foreslås ændret til:
Formand og 2 bestyrelsesmedlemmer vælges på lige årstal, de 4 øvrige bestyrelsesmedlemmer vælges på ulige årstal.
Begrundelsen er, at da vi i 2016 besluttede at flytte vores generalforsamling fra efterår til forår, og derved ”sprang over” 2017, fik vi ikke rettet vedtægterne til, så de stemmer overens med virkeligheden

5. Valg til klubbens tillidsposter:
Bestyrelsen:
På valg til formandsposten:
Claus Bo Jensen - Genopstiller (2 år)
På valg til bestyrelsesmedlemmer:
Marianne Kristensen - Genopstiller (2 år)
Jan Beck Pedersen – Genopstiller (2 år)

Suppleant (1 år) Klaus Østergren Nielsen - Genopstiller

Revisor:
Michael Nørrelund – Genopstiller
Revisorsuppleant:
Jakob Gulstad – Genopstiller
Fællesudvalg:
Jan Beck Pedersen - Genopstiller

6. Eventuelt

Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen fremsendes skriftligt (eller via e-mail) til formanden, og skal være denne i hænde seneste 10 dage før generalforsamlingens afholdelse.

Med venlig hilsen
Bestyrelsen i Kajakklubben Esrum Sø

Handel

Kontakt

Adresse

  • Kajakklubben Esrum Sø
  • Krostien 11
  • Nødebo
  • 3480 Fredensborg